Disclaimer & Privacy

Privacyverklaring

Het project The Great Awakening Quartet in opdracht en uitvoering van Stichting Modellenstichting (#METOO) wil dat minderjarige en jongvolwassen beter beschermd zijn tegen; online Grooming, zedendelicten, seksueel overschrijdend gedrag in het algemeen en voornamelijk door mensen in een machtspositie, afpersing, uitbuiting, conditionering in de prostitutie. Voornamelijk ontstaan de bovenste zaken bij jongere online en offline tijdens bepaalde gebeurtenissen in bepaalde zettingen/gebieden/branches zoals de (TFP) fotografie, influencer en mediabranche waarbij onschuldige jongere online worden gelokt/gegroomd door voornamelijk mannen met verkeerde intenties zonder dat de ouders hier vanaf weten. Deze mannen doen zich voor als fotograaf of agent of modellenbureau om jongere te lokken. Voornamelijk kwetsbare jongeren belanden hierdoor in de handen van loverboys, verkrachters, pedonetwerken en zelfs uiteindelijk in de prostitutie. Deze kwetsbare kinderen/jongeren zullen dus nooit bekend of model worden zoals hun voorgelogen wordt, het zijn juist de stille, naïeve, zachte persoonlijkheden en jongere die weinig weerstand durven te bieden die hier in belanden, onze stichting helpt dus voornamelijk kinderen en jongeren die waarschijnlijk ook nooit model zullen worden, het heeft dus niets met hun uiterlijk of aanzien te maken zoals sommige kortzichtige afgunstige mensen wel eens denken. Onze stichting Modellenstichting wilt een Sociaal Nederland waar niemand er alleen voor staat en iedere jongere beschermd wordt tegen dit soort mistanden/misdrijven waardoor ieder kind/jongere een eerlijke kans heeft om mee te doen in onze ‘vrije’ samenleving. Deze sociale missie maakt het essentieel voor Stichting Modellenstichting (#METOO) om samen te werken met iedereen die eraan wil bijdragen en meedoen. Waarbij iedereen welkom is, vanuit individuele betrokkenheid of namens een organisatie of bedrijf.

Jouw betrokkenheid is heel belangrijk voor Stichting Modellenstichting (#METOO), bijvoorbeeld wanneer je:

 • meedoet of meehelpt aan onze activiteiten en projecten;
 • Stichting Modellenstichting (#METOO) financieel steunt;
 • op de hoogte wil zijn van onze activiteiten.

 

De verwerking van jouw persoonsgegevens

Met deze privacyverklaring willen wij je helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Neem je contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt? Deze privacyverklaring - voor het laatst aangepast op 03-03-2022 en is van toepassing op het gebruik van -persoonsgegevens door Stichting Modellenstichting (#METOO). Wij voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving, wij trachten zelfs voorop te lopen met de beveiliging en omgang van uw gegevens. Momenteel houden wij daarom alle wijzigingen zo nauw mogelijk in de gaten zoals deze ontwikkeling https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/toezichthouders-pleiten-voor-betere-voorlichting-over-online-gebruik-van-gegevens-van-internetgebruikers. U mag van ons verwachten maar ook zeker eisen dat wij uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden zullen verstrekken.

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Het project The Great Awakening Quartet in opdracht en uitvoering van Stichting Modellenstichting (#METOO) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en doet dit zorgvuldig. Dit betekent dat wij vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en jouw gegevens verwijderen wanneer wij deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting Modellenstichting #METOO

Project: The Great Awakening Quartet
T: 0900 – 825 26 63
E: admin@thegreatawakeningquartet.com
KvK nummer: 65275977

De momenten waarop wij jouw persoonsgegevens ontvangen

Het project The Great Awakening Quartet in opdracht en uitvoering van Stichting Modellenstichting (#METOO) ontvangt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via onze websites, post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Een aantal voorkomende situaties:

 • je wilt deelnemen aan onze activiteiten. Wij ontvangen in dat geval jouw persoonsgegevens via formulieren op onze websites. Of wanneer je contact hebt met ons Campagneteam via e-mail, telefoon of chat.
 • je doet een donatie/gift aan Stichting Modellenstichting (#METOO). Wij ontvangen in dat geval via onze webformulieren of contact per e-mail, telefoon, of SMS je naam, adres en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het registreren en verder verwerken van jouw donatie/gift.
 • je wilt op de hoogte zijn van de activiteiten van het project The Great Awakening Quartet of gewoon van de Stichting Modellenstichting (#METOO) in het algemeen en schrijft je in voor een van onze e-mail nieuwsbrieven. Wij ontvangen jouw toestemming met datum, je initialen, voornaam, achternaam en e-mailadres. Uiteraard kun je je voor elke nieuwsbrief uitschrijven.
 • je gaat een overeenkomst aan met Stichting Modellenstichting (#METOO). Wij ontvangen gegevens via onze webformulieren of contact per e-mail of telefoon of tijdens een gesprek.

Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens ontvangen in het kader van verschillende relaties (als particulier, namens een organisatie of bedrijf). Zo kan het zijn:

 • dat wij jouw persoonsgegevens ontvangen als particulier persoon. Voorbeelden: je wilt langdurig ons maatje worden en doet een maandelijkse donatie aan de Stichting Modellenstichting (#METOO).
 • en dat wij jouw persoonsgegevens ontvangen als contactpersoon van een organisatie, bedrijf of overheid. Voorbeelden: Je wilt ons gratis drukwerk doneren of misschien goederen of misschien wil je meehelpen aan onze andere projecten zoals de documentaire en kan voor ons gratis editen of een locatie aanbieden voor de opnames. Je hebt contact met ons rond een gift/donatie van jouw bedrijf. Je hebt contact met ons over het project the great awakening quartet of de modellenstichting opzich op Naam van jouw organisatie.

In dat geval verwerkt Stichting Modellenstichting (#METOO) jouw persoonsgegevens per (soort) relatie, voor de juiste dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens 

Stichting Modellenstichting (#METOO) kan – afhankelijk van de situatie - de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • bankrekening;
 • functie;
 • IP-adres; (meestal wanneer wij lastig worden gevallen door daders)
 • foto’s;
 • Burgerservicenummer, wanneer daar een wettelijke verplichting voor bestaat en specifiek naar gevraagd is;
 • eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het ontvangen van een welkomgeschenk of het kwartetspel, meedoen aan een activiteit, aanmelding voor een bijeenkomst, donatie, of aangaan van een overeenkomst.

Doeleinden 

Stichting Modellenstichting (#METOO) verwerkt persoonsgegevens voor goede, efficiënte en verbetering van dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de volgende doeleinden:

 • informeren en toesturen van materiaal over onze activiteiten;
 • werving van deelnemers voor onze activiteiten;
 • afhandeling van aanvragen voor financiële bijdrage/subsidies voor onze projecten of deelname aan campagnes;
 • werving van (potentiële) donateurs;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten;
 • duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk van deelnemers, (potentiële) donateurs en aanvragers bij het verwezenlijken van onze missie.

Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verrichten van administratieve handelingen: facturering, donaties en betalingen;
 • vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen, nakomen van Recht van Verzet of het voeren van geschillen;
 • sollicitaties en personeelsadministratie.

Grondslagen 

Stichting Modellenstichting (#METOO) verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG: 

 • toestemming van de betrokkene;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting.


Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Stichting Modellenstichting (#METOO) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 • de bescherming van financiële belangen; 
 • het duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk bij het verwezenlijken van onze missie;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten

Verstrekking aan derden

Met onze projecten zoals The Great Awakening Quartet en campagnes brengt Stichting Modellenstichting (#METOO) soms personen met elkaar in contact voor deelnemen, samenwerking en/of kennisdeling. Daarbij kan Stichting Modellenstichting (#METOO) persoonsgegevens soms en en alleen met instemming uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld:

 • je hebt interesse om mee te werken aan de documentaire die wij aan het maken zijn over de corruptie van verschillende bedrijven en zelfs overheid instellingen. In dat geval geven wij voorafgaand en bij jouw aanmelding aan dat jouw gegevens worden uitgewisseld met de organisatie of de partijen die met ons samen de documentaire maken. Zodat de organisatie / partij contact met jou kan opnemen over jouw deelname van het maken van de documentaire.
 • je bent contactpersoon van een organisatie of partij welke meedoet aan een van onze projecten, zoals ‘The Great Awakening Quartet’ of ‘voorlichting op scholen’ of ‘De modellenvakbond cyberweerbaarheid’ of ‘het fotostudio project’. Bij de start van het project spreken de contactpersonen van de deelnemende organisaties met Stichting Modellenstichting (#METOO) af hoe zij tijdens het programma omgaan met de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens. Zodat deelnemers kunnen samenwerken en kennisdelen.


Bij een wettelijke verplichting:

 • jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Stichting Modellenstichting (#METOO) aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wij zullen jou hier dan van te voren over inlichten. Wij zullen ons op alle manieren verzetten wanneer de verplichting in twijfel gesteld kan worden. Geen 1 derden krijgt zomaar zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens.

Stichting Modellenstichting (#METOO) zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen. Behalve wanneer jijzelf dit anders hebt aangegeven.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Stichting Modellenstichting (#METOO) zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het geval van het project  The Great Awakening Quartet hebben wij jouw gegevens niet langer nodig nadat wij jou het kwartetspel hebben toegestuurd en jij verder niet meer op de hoogte wilt gehouden worden van onze missie. Dan bewaren wij jouw gegevens voor 1 jaar na de verzenddatum, ten eerste omdat het zo kan zijn dat jij het kwartetspel per ongeluk niet hebt ontvangen en ten tweede belastingtechnisch.

Echter wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden jouw gegevens zeven jaar bewaard, dit geldt niet voor een eenmalige donateur. Er kan een voor Stichting Modellenstichting (#METOO) bijzonder belang zijn om bepaalde gegevens van een organisatie of persoon langer te bewaren. Bijvoorbeeld in relatie tot een contract of anderszins juridische overeenkomst die jij specifiek met ons hebt afgesloten.

Wanneer je gebruik maakt van jouw recht op verwijdering, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.
Verder worden jouw gegevens verwijderd als je niet meer deel uitmaakt van ons actieve netwerk. Is er sprake (geweest) van:

 • een financiële bijdrage van Stichting Modellenstichting (#METOO) doormiddel van een eenmalige donatie of een gift aan Stichting Modellenstichting (#METOO)? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens 1 jaar.
 • een financiële bijdrage van Stichting Modellenstichting (#METOO) doormiddel van doorlopende maandelijkse of jaarlijkse donatie of een gift aan Stichting Modellenstichting (#METOO)? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 3 jaar.
 • deelname aan een activiteit, campagne of project met of zonder financieel aspect? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens 3 jaar.
 • contact in het kader van werving van deelnemers of donateurs dan wel een informatieverzoek? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 1 jaar.
 • contact in het kader van een sollicitatie, of andere duidelijk eenmalig contactmoment? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 3 maanden.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting Modellenstichting (#METOO) de volgende maatregelen getroffen:

 • maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen te garanderen;
 • maatregelen gericht op het tijdig kunnen herstellen van de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens bij een fysiek of technisch incident; 
 • en we hebben adequate procedures voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid van de genomen veiligheidsmaatregelen (o.a. security-audits).


Op technische vlak hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Logging, up to date firewalls en virusscanners, software tegen malware-aanvallen, het periodiek maken van back-ups, software en procedures waarmee de verantwoordelijke of verwerker wordt geattendeerd op het dreigende verstrijken van een bewaartermijn.

Daarnaast hebben we volgende organisatorische maatregelen genomen:

 • het beperken van de 2 functionarissen die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het verlenen van toegang aan deze personen tot enkel persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het overeengekomen van een geheimhoudingsbeding met een boeteclausule met alle personen aan wie toegang tot persoonsgegevens zal worden verleend;
 • het bewaren van persoonsgegevens op servers in een afgesloten ruimte;
 • het bewaren van papieren dossiers in afsluitbare kasten;
 • het creëren van informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers;
 • het opstellen van duidelijke protocollen en procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging;
 • het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

Profilering

Stichting Modellenstichting (#METOO) streeft naar het duurzaam en afgestemd betrekken van zijn actieve netwerk. Dat wil zeggen aanvragers, deelnemers en (potentiële) donateurs die bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie. Om dit te kunnen doen maken wij analyses. Dit doen wij om onze informatie af te stemmen en voor evaluatie en analyse. Wat vinden aanvragers, deelnemers en donateurs belangrijk? Waar doen ze graag aan mee? 

Cookies

Stichting Modellenstichting (#METOO) maakt geen gebruikt van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Via onze websites worden geen cookies van derden geplaatst.

Jouw rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens

 • Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens. 
 • Wanneer je een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats beoordelen of we jouw verzoek kunnen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld als wij jouw identiteit kunnen vaststellen of wanneer je langer dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek deed.
 • Wij kunnen jouw verzoek weigeren wanneer de rechten van derden zwaarder wegen. Wij zullen dan schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
 • Je hebt het Recht van Verzet. Dit betekent dat jij je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting Modellenstichting (#METOO) van jouw gegevens voor charitatieve doeleinden. 
 • Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Modellenstichting (#METOO). Zowel bij ons, als bij de Autoriteit Persoonsgegevens


Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wil je een verzoek doen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met:

Stichting Modellenstichting (#metoo)

Project The Great Awakening Quartet
T.a.v. Secretaris
T: 0900 - 825 26 63

E: Secretaris@modellenstichting.nl
E: admin@thegreatawakeningquartet.com


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-03-2022. Het project The Great Awakening Quartet in opdracht en uitvoering van Stichting Modellenstichting (#METOO) kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.